Flyginventering av älg och hjort

Vi utför flyginventeringar av älg och hjort över hela Sverige. Vi använder oss företrädesvis av inventeringsmetoden Distance sampling (Avståndsmetoden). Denna metod är mycket väldokumenterad och används över hela världen för viltinventeringar. Självklart kan vi inventera enligt den traditionella provytemetoden eller totalinventering om kunden så önskar.

 

Älgflyg AB är idag det enda företaget i Sverige som arbetar med Distance sampling fullt ut. Detta innebär bland annat att vi vid alla observationer även samlar in data om den terräng där djuret befinner sig vid observationsögonblicket. Detta höjer den statistiska säkerheten i inventeringen.


Avståndsmetoden är en metod som är mycket lämplig vid inventering av stora områden. Modellen är inte bara statistiskt säker, den är även billigare än de andra förekommande inventeringsmetoderna.

 

  • Inventeringen sker längs förutbestämda flyglinjer. Dessa är parallella och jämnt fördelade över hela inventeringsområdet. Samtliga observerade älgar positioneras med hjälp av GPS. Alla observerade älgar tas med i det statistiska beräkningsunderlaget.
  • Navigering och positionsbestämning av älgarna sker med ett egenutvecklat system baserat på GPS ihopkopplat med en bärbar dator. Detta system är unikt och det absolut bästa för denna typ av inventeringar. Älgflyg AB är ensamma i Sverige om denna typ av system.

Efter genomförd inventering får kunden en rapport innehållande:

  • En beskrivning av arbetet
  • En tabell som visar älgstammens sammansättning och antal
  • Kartor som visar djurens positioner vid inventeringen i förhållande till inventeringslinjerna

 

Utöver rapporten så ingår det även en muntlig presentation av resultatet från inventeringen på lämplig plats där jägarna själva kan få möjlighet att ställa frågor.

 

Eget system för registrering av älgar
Inventering enligt Avståndsmetoden
Karta med älgarnas positioner vid inventeringen