Stormskadeinventering

Älgflyg utför skogsskadeinventeringsuppdrag. Det vanligaste förfaringssättet är att beställaren sänder över en digital karta på sitt skogsinnehav och till den bifogar de bestånd som varit störst utsatta för vinden. Dit kan räknas fröträdställningar, nya gallringar på otjälad mark, kanter på nya hyggen i utsatt vindriktning m.m. Även toppbrott i höjdlägen kan vara aktuella.

Älgflyg tillverkar då en rutt där datorn minimerar flygsträckan med hänsyn till helikopterns bränsleförbrukning och den utplacerade tankvagnen eller närmaste flygplats. Piloten följer sedan den uppgjorda rutten mellan kartobjekten. Skadorna registreras direkt i operatörens dator, och undertiden får piloten automatiskt en ny kurs till nästa objekt. Upptäcks andra skador på vägen mellan de förutbestämda besökspunkterna reds de upp på samma sätt och sedan fortsätter man på den utstakade linjen. Det hela är mycket bränsle och tidsbesparande.

Operatören noterar skadornas omfattning helt enligt en skräddarsydd överenskommelse med beställaren. Systemet är mycket flexibelt och kan programmeras till att hantera en kombination av punkt visa skador med mer spridda diffusa gränser. Efter landning mailas insamlat data till Älgflyg där koderna kvalitetsgranskas innan det färdiga datasetet skickas vidare över till beställaren. Eftersom materialet är färdigt för användning vid leverans så kan beställare utan dröjsmål vidarebefordra informationen från inventeringen ut till sin organisation.

Detta förfaringssätt användes med stor framgång bl.a. under två höstar vid barkborreinventering efter stormarna Gudrun och Per och fungerade oklanderligt.

Arbetet i luften är koncentrationskrävande för både spanaren och piloten då helikopterarbetet till stor del består av att i ett högt tempo kunna klara av att ta en väldig massa åtgärdsbeslut vad gäller själva inventeringen, samtidigt som flygningen i sig består av en massa snurrar över små ytor på låg höjd. Därför använder Älgflyg operatörer med lång flygerfarenhet och piloter som har vana av att ligga på låg höjd och könsbestämma älgar (utan horn).