Några saker som du som kund bör tänka på vid en upphandling av flyginventering

Om ni bestämmer er för att flyginventera rekommenderar vi på Älgflyg Distance sampling metoden eftersom den är billigare och ger en robustare skattning av älgtätheten. Vill man upprepa inventeringen efter ett antal år i samma område, kan samma upptäckbarhetsfunktion användas för den andra inventeringen. Detta gör att kostnaden för flyginventeringar i samma område efter att man flugit med Distance sampling metoden en gång blir billigare fortsättningsvist.


För att minimera kostnaden bör man i framtiden inventera stora områden med Distance sampling eftersom metoden inte i första hand är ytberoende (utan beroende av antal observationer) och inte ökar i kostnad med storleken på ytan på samma sätt som provyteinventering gör.

Områden mindre än 100 000 hektar med en älgtäthet lägre än 6 älgar/hektar blir oftast inte billigare än vid provyteinventering vid den första inventeringen.

Ingen inventering är bättre än det sätt som datan samlas in på. Distance sampling kräver kunskap om vad som skall registreras under inventeringen samt skickliga observatörer och piloter plus en relativt avancerad utrustning. Vi föreslår någon form av utbildning för alla som genomför denna typ av inventering i framtiden för att beställare skall veta att inventeringen genomförs på ett korrekt sätt.

I en rapport från Maria Hörnell-Willebrand angående jämförelse mellan olika metoder för älginventering ger hon några viktiga råd inför framtiden. "Vid beräkningar av resultatet från en flyginventering med provytor är det viktigt att redovisa hur man har räknat ut observerbarheten. Osäkerheten i skattningen av observerbarheten bör inkluderas till osäkerheten i skattningen av antal älgar/1000 hektar för att ge en korrekt bild av den totala osäkerheten i skattningen."

Varför älgflyg
Utförda uppdrag 
Referenser

Under fliken "Rapporter" finns en länk till hela rapporten eller tryck här för att läsa rapporten.